Get Started!

It takes less than 30 seconds to move toward homeownership. And it is free. Let us help you.

Kansas

CONTACT US FOR MORE ANSWERS

County Name

Single Family

Duplex

Tri-plex

Four-plex

——————————————————————————–

ALLEN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

ANDERSON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

ATCHISON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

ATCHISON, KS (MICRO)

——————————————————————————–

BARBER

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

BARTON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

GREAT BEND, KS (MICRO)

——————————————————————————–

BOURBON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

BROWN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

BUTLER

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

WICHITA, KS (MSA)

——————————————————————————–

CHASE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

EMPORIA, KS (MICRO)

——————————————————————————–

CHAUTAUQUA

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

CHEROKEE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

CHEYENNE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

CLARK

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

CLAY

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

CLOUD

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

COFFEY

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

COMANCHE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

COWLEY

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

WINFIELD, KS (MICRO)

——————————————————————————–

CRAWFORD

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

PITTSBURG, KS (MICRO)

——————————————————————————–

DECATUR

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

DICKINSON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

DONIPHAN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

ST. JOSEPH, MO-KS (MSA)

——————————————————————————–

DOUGLAS

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

LAWRENCE, KS (MSA)

——————————————————————————–

EDWARDS

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

ELK

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

ELLIS

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

HAYS, KS (MICRO)

——————————————————————————–

ELLSWORTH

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

FINNEY

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

GARDEN CITY, KS (MICRO)

——————————————————————————–

FORD

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

DODGE CITY, KS (MICRO)

——————————————————————————–

FRANKLIN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

KANSAS CITY, MO-KS (MSA)

——————————————————————————–

GEARY

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

MANHATTAN, KS (MICRO)

——————————————————————————–

GOVE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

GRAHAM

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

GRANT

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

GRAY

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

GREELEY

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

GREENWOOD

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

HAMILTON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

HARPER

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

HARVEY

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

WICHITA, KS (MSA)

——————————————————————————–

HASKELL

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

HODGEMAN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

JACKSON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

TOPEKA, KS (MSA)

——————————————————————————–

JEFFERSON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

TOPEKA, KS (MSA)

——————————————————————————–

JEWELL

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

JOHNSON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

KANSAS CITY, MO-KS (MSA)

——————————————————————————–

KEARNY

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

KINGMAN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

KIOWA

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

LABETTE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

PARSONS, KS (MICRO)

——————————————————————————–

LANE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

LEAVENWORTH

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

KANSAS CITY, MO-KS (MSA)

——————————————————————————–

LINCOLN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

LINN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

KANSAS CITY, MO-KS (MSA)

——————————————————————————–

LOGAN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

LYON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

EMPORIA, KS (MICRO)

——————————————————————————–

MARION

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

MARSHALL

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

MCPHERSON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

MCPHERSON, KS (MICRO)

——————————————————————————–

MEADE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

MIAMI

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

KANSAS CITY, MO-KS (MSA)

——————————————————————————–

MITCHELL

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

MONTGOMERY

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

COFFEYVILLE, KS (MICRO)

——————————————————————————–

MORRIS

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

MORTON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

NEMAHA

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

NEOSHO

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

NESS

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

NORTON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

OSAGE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

TOPEKA, KS (MSA)

——————————————————————————–

OSBORNE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

OTTAWA

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

SALINA, KS (MICRO)

——————————————————————————–

PAWNEE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

PHILLIPS

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

POTTAWATOMIE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

MANHATTAN, KS (MICRO)

——————————————————————————–

PRATT

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

RAWLINS

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

RENO

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

HUTCHINSON, KS (MICRO)

——————————————————————————–

REPUBLIC

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

RICE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

RILEY

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

MANHATTAN, KS (MICRO)

——————————————————————————–

ROOKS

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

RUSH

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

RUSSELL

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

SALINE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

SALINA, KS (MICRO)

——————————————————————————–

SCOTT

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

SEDGWICK

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

WICHITA, KS (MSA)

——————————————————————————–

SEWARD

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

LIBERAL, KS (MICRO)

——————————————————————————–

SHAWNEE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

TOPEKA, KS (MSA)

——————————————————————————–

SHERIDAN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

SHERMAN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

SMITH

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

STAFFORD

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

STANTON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

STEVENS

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

SUMNER

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

WICHITA, KS (MSA)

——————————————————————————–

THOMAS

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

TREGO

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

WABAUNSEE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

TOPEKA, KS (MSA)

——————————————————————————–

WALLACE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

WASHINGTON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

WICHITA

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

WILSON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

WOODSON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

WYANDOTTE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

KANSAS CITY, MO-KS (MSA)